מהם זכויות יוצרים ?

מהן הזכויות המיוחדות לבעל יצירה המוגנת בזכויות יוצרים?

זכות יוצרים נמנית על אחת מזכויות הקניין הרוחני - מדובר בזכות אשר ניתנת ליוצר של יצירה מקורית ומאפשרת לו להיות היחיד אשר יכול לעשות שימוש ביצירה, או להתיר את השימוש בה לאדם או גורם אחר.

המטרה של חוק זכויות היוצרים היא לעודד יצירה ולאפשר ליוצרים להפיק את מלוא התועלות הכלכליות כמו גם תועלות נוספות מהיצירה שלהם בידיעה שהם זכאים להגנה משפטית על פי החוק אם היצירה שלהם הופרה.

בניגוד לפטנטים, סימני מסחר ומדגמים, בישראל זכות יוצרים איננה נרשמת.


כדי שיצירה תהיה מוגנת על פי החוק, עליה לעמוד בתנאים הבאים:

 1. על היצירה להיות מקורית.  היצירה צריכה להיות יצירה עצמית של היוצר (איננה מועתקת) וצריכה להיות בה מידה מסויימת של יצירתיות.
 2. על היצירה להיות מאחד הסוגים הבאים:
  • יצירה ספרותית
  • יצירה אמנותית
  • יצירה דרמטית
  • יצירה מוזיקלית
 3. על היצירה להיות מקובעת בכתב יד, בקובץ מחשב, בהקלטה או בדרך אחרת אשר תהיה מוחשית וברורה.
 

על מה לא חלה זכות יוצרים?

זכות היוצרים מגנה על צורת הביטוי הספציפית לרעיון ולא על הרעיון עצמו.   לפיכך, על פי סעיף 5 לחוק משנת 2007, זכות יוצרים לא תחול על רעיון, תהליך ושיטת ביצוע, מושג מתמטי, עובדה או נתון, או חדשות היום אלא על דרך ביטויים של אלה בלבד.

 

מהן הזכויות המיוחדות לבעל יצירה המוגנת בזכויות יוצרים?

חוק זכויות היוצרים מגדיר את זכויותיו הבלעדיות של בעל זכות היוצרים בהתאם לסוג היצירה כלהלן:
 • העתקה
 • פרסום
 • ביצוע פומבי
 • שידור
 • העמדה לרשות הציבור
 • עשיית יצירה נגזרת
 • השכרה
 

מהי תקופת זכות היוצרים ביצירה?

זכות יוצרים ניתנת למשך כל חייו של היוצר ולתקופה נוספת של 70 שנים אחרי מותו. לאחר מכן היצירה הופכת לנחלת הכלל.  בתקליט, זכות היוצרים תהא חמישים שנים מיום יצירתו.

חשוב לציין, כי למרות זכות היוצרים, ניתן בתנאים מסוימים לעשות שימוש ביצירה על ידי אדם שהיצירה לא שייכת לו. בדין ישנה הגדרה ברורה של שימושים מותרים כגון: לצורך מחקר, סקירה, דיווח עיתונאי וכן הלאה.

 

יצירות זרות – האם הן מוגנות בזכויות יוצרים בישראל?

ישראל חתומה על אמנת ברן (אמנה בינלאומית המגינה על זכויות יוצרים)  ולכן, מחוייבת להעניק ליוצרים בני אומות אחרות החתומות על האמנה את אותה הגנה הניתנת ליוצר ישראלי על פי חוק זכויות היוצרים בישראל.  יצירות של יוצרים ישראלים גם הן מוגנות במדינות החברות באמנה.

 

מהי זכות מוסרית?

החוק קובע כי מלבד זכות יוצרים תהא ליוצר של יצירה אמנותית, יצירה דרמתית, יצירה ספרותית, או יצירה מוסיקלית למעט תכנת מחשב גם זכות מוסרית. הזכות המוסרית הינה זכות אישית שאינה כלכלית ליוצר היצירה ואינה ניתנת להעברה.

הזכות המוסרית של יוצר היצירה מורכבת מזכות המכונה "זכות ההורות" שהינה זכות לקבלת "קרדיט" על היצירה וזכות למנוע עשיית שימוש פוגעני ביצירה באמצעות סילוף או כל שינוי צורה אחר שיביאו לפגיעה בכבודו או בשמו של היוצר.

תוקפה של הזכות המוסרית הינה 70 שנים ממות היוצר והיא תעמוד ליוצר אף אם אין לו ביצירה זכות יוצרים או אם העביר את זכות היוצרים ביצירה לאחר.

 

מהי הפרת זכויות יוצרים?

הפרה של זכות יוצרים מתקיימת כאשר אדם או גוף אשר אינו מורשה על ידי בעל הזכות, עושה שימוש ביצירה ומבצע אחת או יותר מהפעולות המותרות על פי החוק לבעל היצירה בלבד.

הפרת זכות יוצרים הינה עוולה אזרחית ובמקרים מסויימים גם עבירה פלילית. התובע בגין הפרת זכויות יוצרים יכול לדרוש שני סוגי פיצויים – הראשון בגין הפרת זכות היוצרים והשני בגין הנזק שנגרם לו כתוצאה מאותה ההפרה.  התובע זכאי לצו מניעה למניעת הפרות נוספות ולפיצויים בגין הנזק שנגרם לו ולקבלת פיצויים בלא הוכחת נזק בסכום של עד 100,000 ש"ח.  בית המשפט ישקול , בין היתר, את היקף ההפרה, משך זמן ההפרה, חומרת ההפרה, הנזק שנגרם לבעל היצירה, הרווח שצמח למפר, מאפייני פעילות המפר וייקבע את סכום הפיצויים בהתאם.
 
ד"ר שרונה להב - עריכת פטנטים
FacebookLinkedin
•    טלפון:   972-50-22-145-22+ 
•   דוא"ל:   info@lahav-patents.com