דף הבית >> שאלות ותשובות >> מהו רשיון כפייה?

מהו רשיון כפייה ?

כאשר בקשה לפטנט מתקבלת ונרשמת כפטנט, לבעלים של הפטנט יש את הזכות למנוע מצד שלישי לעשות שימוש בהמצאה הנתבעת בפטנט למשך תקופה קצובה של 20 שנה.  בתום תקופה זו, הופכת ההמצאה לנחלת הכלל וכל אדם רשאי לעשות בה כרצונו.

הזכויות הניתנות במסגרת רישום פטנט עלולות להיות בעייתיות כאשר אלה מנוצלות לרעה על ידי בעלי הפטנט.  ניצול לרעה ייחשב כשאחת מהנסיבות הבאות מתקיימת ובעל הפטנט לא מראה צידוק סביר לקיומה:

בעל הפטנט אינו מספק בתנאים סבירים את מלוא הביקוש למוצר בישראל.  לדוגמא, הפצת המוצר במספר יחידות הנמוך בהרבה מהמבוקש.
התניית בעל הפטנט תנאים בלתי הוגנים, שאינם מתחשבים בטובת הכלל, להספקת המוצר, למתן רשיון לייצורו או לשימוש בו.  לדוגמה, דרישת מחירים שאינם ריאלים וכדומה. 
בכדי למנוע מצבים כאלה, כולל חוק הפטנטים הישראלי סעיפים העוסקים במתן רשיון כפייה לעשיית שימוש בהמצאה אשר מוגנת בפטנט – וזאת, ללא צורך בהסכמה מטעמו של בעל הפטנט.

התנאים למתן רישיונות כפייה


קיימים 3 תנאים אשר אמורים להתקיים על מנת  שמבקש רשיון כפייה יוכל לקבל את מבוקשו:
  • תנאי ראשון – על מבקש רשיון הכפיה להגיש בקשה לרשם הפטנטים לקבלת רשיון לניצול ההמצאה נשוא הפטנט ולשלם בעבור הבקשה את האגרה הקבועה בחוק.
  • תנאי שני - רשם הפטנטים יבדוק את הנושא ויגיע למסקנה שבעל הפטנט אכן מנצל לרעה את הזכות אשר ניתנה לו.
  • תנאי שלישי - על מבקש רשיון הכפיה להגיש את הבקשה לאחר 3 שנים מיום מתן הפטנט או 4 שנים מיום הגשת הבקשה, לפי המאוחר.
 

גורמים שיש להתחשב בהם במתן רשיון כפיה


בבואו להחליט בבקשה למתן רשיון כפיה, ישקול הרשם , בין היתר, את הגורמים הבאים:
  • יכלתו של המבקש לרפא את הפגם שבגינו נתבקש הרשיון.  לדוגמה, דרישת מחיר סביר עבור המוצר.
  • טובת הציבור – ניצול ההמצאה בישראל  בדרך ייצור או ייבוא ובהיקף הרחב ביותר בנסיבות הקיימות וללא דיחוי.
  • הזכות לתמורה סבירה – לבעל הפטנט זכות לקבלת תמורה הוגנת בעד ניצול ההמצאה.  הרשם יגדיר את תנאיו למתן רשיון הכפיה ולרוב יחייב את מקבל הרשיון לפצות את בעל הפטנט באמצעות תשלום תמלוגים.
  • שמירת זכויותיו של מי שכבר מנצל את ההמצאה בישראל בדרך ייצור או ייבוא ושל מי שעוסק בפיתוחה של אותה המצאה.
  • טבע ההמצאה - הזמן שחלף מאז ניתן הפטנט והצעדים שננקטו על ידי בעל הפטנט או בא מכוחו לניצול ההמצאה שבפטנט בישראל בדרך ייצור או ייבוא.
 

רשיון לניצול פטנט מוקדם שתלוי בו גורלו של פטנט מאוחר


על פי סעיף 121 לחוק הפטנטים, כאשר המצאה מאוחרת (בקשה שהוגשה בתאריך מאוחר יותר) מתבססת על המצאה מוקדמת, כלומר, כאשר יש לעשות שימוש בהמצאה המוקדמת כדי לנצל את ההמצאה המאוחרת, על בעל הפטנט על ההמצאה המאוחרת לקבל רשיון מבעל הפטנט על ההמצאה המוקדמת כדי שלא להפר את הפטנט על ההמצאה המוקדמת.  

במקרה שבעל הפטנט על ההמצאה המוקדמת מסרב להעניק את הרשיון לבעל הפטנט על ההמצאה המאוחרת, רשאי רשם הפטנטים לתת לבעל ההמצאה המאוחרת רשיון לנצל את ההמצאה המוקדמת אם דרוש הדבר לניצול ההמצאה המאוחרת ואם בהמצאה המאוחרת התקדמות טכנולוגית חשובה בעלת ערך כלכלי רב לעומת ההמצאה המוקדמת.

כאשר שתי ההמצאות משמשות לאותה מטרה, בעל ההמצאה המאוחרת יקבל רשיון לניצול ההמצאה המוקדמת בתנאי שיתן גם הוא רשיון לבעל ההמצאה המוקדמת אם יבקש זאת.

            

מה קורה לאחר הבקשה לרשיון כפייה?


לאחר הגשת הבקשה לרשיון כפייה, דבר הגשת הבקשה מפורסם לציבור במטרה לאפשר לכל אדם שיש לו עניין בבקשה או עלול להיפגע מקבלתה להצטרף להליך הדיון בבקשה.

בעל הפטנט רשאי גם הוא לטעון טענות שונות כנגד מתן רשיון הכפייה ומגיש הבקשה לרשיון הכפייה יכול כמובן להשיב לו בנושא.
בסיום התהליך מתקבלת החלטה באם להעניק את רשיון הכפייה לגורם המבקש או לדחות את הבקשה.

 במקרים בהם ההחלטה אשר התקבלה היא להעניק את רשיון הכפייה, הרשיון הינו ייחודי, כלומר, ניתן אך ורק למגיש הבקשה, כאשר תנאי מתן הרשיון מובהרים באותו המעמד למקבל – ברוב המקרים יהיה על מקבל רשיון הכפייה, לשלם תמלוגים בגובה מסוים לבעל הפטנט.

חשוב לציין כי כאשר הנסיבות שהיו קיימות בשעת מתן הרשיון השתנו או כאשר הרשיון הופר ע"י בעליו, רשאי בעל הפטנט להגיש בקשה לעיון מחדש ברשיון שניתן והרשם יכול לבטל את הרשיון או לשנות את תנאיו.  שאל את ד"ר שרונה להב לגבי התנאים והתהליך הכרוכים בהגשת בקשה לרשיון כפיה.
 
ד"ר שרונה להב - עריכת פטנטים
FacebookLinkedin
•    טלפון:   972-50-22-145-22+ 
•   דוא"ל:   info@lahav-patents.com