דף הבית >> שאלות ותשובות >> האם ניתן לבקש זירוז בחינה בישראל?

זירוז בחינת בקשות לפטנט

מדי שנה מגיעות לרשות הפטנטים בקשות רבות לרישום פטנט כאשר מספר הבקשות הולך ועולה עם השנים. ממגבלות כאלו ואחרות הכוללות גם מגבלת כוח האדם, תהליך הבחינה של בקשה לפטנט לעיתים מתחיל מספר שנים לאחר הגשת הבקשה.  תקופת ההמתנה הארוכה מהווה במקרים מסויימים בעיה אך כאשר יש למבקש נימוקים סבירים להאצת בחינת הבקשה, ניתן להגיש בקשה לבחינה על-אתר ואם זו מאושרת, תהליך הבחינה מתבצע עד מספר חודשים מיום אישור הבקשה.
 


נימוקים וסיבות לזירוז הליך הבחינה

בכדי שבקשה לבחינה "על - אתר" תתקבל, על מגיש הבקשה להציג נימוקים לזירוז. סעיף 19א לחוק מונה שישה נימוקים להקדמת הבחינה כדלהלן:
  1. גילו המתקדם או מצבו הרפואי של מבקש הפטנט;
  2. קיימת אפשרות להקדים את הבחינה בישראל בשל בחינה של בקשה/ת מקבילה/ות במדינה/ות אחרת/ות;
  3. עשיית שימוש של אחר בהמצאה הנתבעת בבקשה לפטנט ללא רשותו בעל הבקשה, או שקיים חשש לשימוש מעין זה;
  4. הבקשה ממתינה לבחינה זמן ארוך מאד ובלתי סביר בהשוואה לבקשות אחרות מאותו סוג;
  5. טובת הציבור;
  6. קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

בכדי שמתחרים ימשיכו את פעילותם בתחום מסויים ללא חשש שיפרו פטנט רשום בעתיד אם וכאשר זה יתקבל, או לחילופין, כדי שלא יפסיקו את פעילותם ובסופו של דבר יגלו שהבקשה לפטנט של המתחרים לא התקבלה, מתיר סעיף 19א(ג) לכל אדם שאינו המבקש, אינו קשור או פועל מטעמו של המבקש להגיש בקשה (בליווי תצהיר) לבחינה על-אתר של בקשה שפורסמה לפי סעיף 16א אם אחד מהנימוקים הבאים מתקיים:
  1. קיים בסיס לחשש כי אם בקשת הפטנט תיבחן לפי סדר ההגשה, יהיה על מגיש הבקשה לבחינה על- אתר לדחות פיתוח או ייצור של מוצר או תהליך הנתבע בבקשת הפטנט;
  2. חלף זמן רב מיום הגשת הבקשה לפי סעיף 15 או מיום כניסתה לשלב הלאומי והבקשה ממתינה לבחינה זמן ארוך מאד ובלתי סביר בהשוואה לבקשות אחרות מאותו סוג;
  3. טובת הציבור;
  4. קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

כיצד מגישים בקשת זירוז?


עורך הפטנטים יכין את בקשת הזירוז האמורה לכלול תצהיר חתום על ידו. על מגיש הבקשה לשלם את אגרה הדרושה – סכום האגרה לא יוחזר למבקש גם במקרים בהם בקשת הזירוז לא תתקבל בסופו של דבר.

במקרים בהם בקשת הזירוז מוגשת לאחר הגשת הבקשה לפטנט ולא במקביל אליה וחלפה תקופת זמן יחסית ארוכה (שנה ויותר) מיום הגשת הבקשה לפטנט, מומלץ לברר מה סטטוס הבקשה לפטנט ורק לאחר מכן, להחליט באם להגיש בקשה לזירוז בחינה.  שאל את ד"ר שרונה להב על האפשרות להגשת בקשה לזירוז בחינה.
 

מהי בקשה ירוקה?    


בסוף  2009 יצא חוזר רשם המגדיר מהי בקשה ירוקה ומציין כי תינתן עדיפות לבחינתן של בקשות המסווגות כ"בקשות ירוקות".


הגדרת בקשה ירוקה בחוזר רשם מ.נ. 76 הינה כדלהלן: 


"בקשות ירוקות הינן בקשות שהאמצאה המתוארת בהן, עליה מבוקש פטנט, מסייעת לשיפור איכות הסביבה, בין היתר בכך שהיא מעכבת את הגורמים להתחממות כדור הארץ, מפחיתה את זיהום האוויר או המים, מקדמת חקלאות בלתי מזהמת ועוד."

כלומר, בקשה ירוקה הינה בקשה לפטנט אשר ייעודה לסייע בשיפור איכות הסביבה.
מטרת החוזר הוא בעצם לעודד המצאות מהסוג הזה כמו גם דאגה ליישום אותן המצאות בצורה המהירה ביותר.

בניגוד לבקשות שלא סווגו כ"ירוקות", ב"בקשה ירוקה" אין צורך לשלם אגרה או לצרף תצהיר בכדי לזרז את בחינתה אלא רק לצרף לבקשה לפטנט מכתב המבהיר בקצרה כיצד ההמצאה המתוארת בבקשה מסייעת לשיפור איכות הסביבה.

היה ובקשה לפטנט סווגה כבקשה ירוקה, תהליך הבחינה יחל תוך שלושה חודשים ממועד סיווג הבקשה כירוקה. שאל את ד"ר שרונה להב על האפשרות להגשת בקשה לסיווג בקשה לפטנט כבקשה "ירוקה".
 
ד"ר שרונה להב - עריכת פטנטים
FacebookLinkedin
•    טלפון:   972-50-22-145-22+ 
•   דוא"ל:   info@lahav-patents.com